dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Strona Główna > Obsługa sektorowa > Prawo ochrony środowiska
Środowisko naturalne jest dobrem szczególnie chronionym przez prawo krajowe oraz europejskie. Liczne obowiązki administracyjne, nałożone na przedsiębiorców korzystających ze środowiska i ingerujących w nie, sprawiają, że niezbędna staje się specjalistyczna wiedza prawnicza.

Zgodnie z podstawowym aktem polskiego prawa ochrony środowiska, jakim jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, środowiskiem podlegającym ochronie jest ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami.

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska ustanawia szereg obowiązków administracyjnych dla podmiotów, których działania mogą ingerować w środowisko. Podmioty korzystające ze środowiska są m.in. zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

 

Wiele ustaw szczegółowych określa szereg obowiązków sprawozdawczych z dziedziny ochrony środowiska. Obowiązkami tym objęci są m.in. przedsiębiorcy wytwarzający, importujący oraz dokonujący wewnątrz wspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku odpadów, przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory do obrotu, a także przedsiębiorcy prowadzący obrót detaliczny takimi bateriami lub akumulatorami oraz przedsiębiorcy reprezentujący wiele innych branż.

 

Do zakresu usług oferowanych przez Kancelarię Prawną ZKZ w dziedzinie prawa ochrony środowiska należą:

 

Obsługa projektów inwestycyjnych:

 • analiza prawnośrodowiskowych aspektów planowanej inwestycji (lokalizacja, wpływ na obszary chronione),
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prawnych realizacji przedsięwzięcia,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązków prawnośrodowiskowych inwestorów.

 

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami:

 •  sporządzanie opinii i analiz związanych ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa),
 • pomoc w postępowaniach przetargowych (sporządzanie ofert, zapytań, sprzeciwów i odwołań),
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów branżowych.

 

Ponadto w ofercie Kancelarii znajdują się:

 • audyty prawno-środowiskowe,
 • doradztwo w zakresie przepisów regulujących emisję gazów i pyłów, gospodarkę wodną i odprowadzanie ścieków, ochronę przed hałasem oraz przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • doradztwo w zakresie sprawozdawczości wymaganej przez przepisy prawa ochrony środowiska,
 • usługi związane z handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (opinie i analizy, sporządzanie ofert, negocjacje),
 • realizacja usług zapewnienia zgodności dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z przepisami prawa (compliance).
1
Opinie prawno-środowiskowe
2
Obsługa inwestycji
3
Gospodarka odpadami
4
Sprawozdawczość

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]