dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Strona Główna > Obsługa sektorowa > Prawo nieruchomości
Obrót nieruchomościami oraz działalność deweloperska, ze względu na swoje szczególne znaczenie gospodarcze, obwarowane są szeregiem szczegółowych uregulowań prawnych.

Zgodnie z regulacją zawartą w kodeksie cywilnym, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Odrębnymi od gruntu nieruchomościami są budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste przez wieczystego użytkownika. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym, co oznacza, że prawo własności budynku nie może istnieć bez prawa użytkowania wieczystego.

 

Przedmiotem prawa własności może być także nieruchomość lokalowa. Definicja lokalu zawarta jest w ustawie o własności lokali, zgodnie z którą, samodzielny lokal mieszkalny, a także lokale o innym przeznaczeniu, lokalem jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne (np. sklep, biuro, magazyn).

 

Działalność deweloperska oznacza działalność gospodarczą polegającą na realizacji przedsięwzięć deweloperskich, rozumianych, zgodnie z ustawą  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jako proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo własności nieruchomości, obejmujący budowę oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi przepisami; częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno- budowlaną.

 

Kancelaria Prawna ZKZ zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu i gospodarki nieruchomościami oraz działalności deweloperskiej.

 

Analiza stanu prawnego nieruchomości:

 • analiza ksiąg wieczystych,
 • weryfikacja zgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych,
 • weryfikacja istnienia roszczeń związanych z nieruchomością.

 

Postępowania wieczystkosięgowe i hipoteczne:

 • wnioski o wpis praw do księgi wieczystej,
 • postępowanie w sprawie usunięcia niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych,
 • sprawy związane z podważaniem (wyłączeniem) rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych,
 • postępowania w sprawie wpisu i wykreślenia hipoteki.

 

Obrót nieruchomościami:

 • obsługa prawna podmiotów zawodowo zajmujących się obrotem nieruchomościami,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów zbycia nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości
 • negocjowanie umów w obrocie nieruchomościami.

 

Działalność deweloperska:

 • obsługa prawna podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską,
 • zakładanie i przekształcanie spółek deweloperskich,
 • przygotowywanie prospektów informacyjnych,
 • audyt pod kątem realizacji obowiązków, jakie nakłada ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska).
 • reprezentacja w sprawach związanych z działalnością deweloperską.

 

Inne sprawy związane z nieruchomościami:

 • doradztwo w ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości w tym ograniczonych praw rzeczowych.
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z nieruchomościami.
1
Analiza stanu prawnego nieruchomości
2
Postępowania wieczystoksięgowe i hipoteczne
3
Obrót i przekształcenia nieruchomości
4
Działalność deweloperska

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]