dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Strona Główna > Obsługa sektorowa > Prawo administracyjne
Z prawem administracyjnym stykamy się na co dzień, reguluje bowiem ono współcześnie niemal każdą sferę ludzkiej aktywności. Warto współpracować z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny, aby uchronić siebie i swój biznes przed negatywnymi konsekwencjami nieznajomości prawa.

Pod pojęciem prawa administracyjnego rozumieć należy ogół norm regulujących administracyjną działalność państwa i organów samorządu terytorialnego. Podstawową cechą prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przez organy publiczne przymusu w celu jego egzekwowania. Pojęcie prawa administracyjnego obejmuje kilka możliwych do wyróżnienia działów.

 

Instytucjonalne prawo administracyjne obejmuje regulacje dotyczące ustroju oraz wzajemnych stosunków organów administracji publicznej zarówno państwowej (centralnej i terenowej), jak i samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej).

 

Formalne prawo administracyjne, zwane także procedurą administracyjną (postępowaniem administracyjnym) to zbiór regulacji dotyczących sposobów działania (trybu postępowania) administracji. Najważniejszym aktem prawnym regulującym procedurę administracyjna jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego. Podstawą formalnego prawa administracyjnego jest zasada wykluczenia samowoli w działaniach administracji publicznej.

 

Materialne prawo administracyjne reguluje konkretne dziedziny życia społecznego (w tym gospodarczego). Przepisy materialnego prawa administracyjnego przyznają uprawnienia i określają obowiązki adresatów m.in. w takich obszarach jak redystrybucja dóbr publicznych czy bezpieczeństwo i porządek publiczny. W ramach materialnego praw administracyjnego wyróżnia się także publiczne prawo gospodarcze (na które składa się zbiór norm regulujących zachowania podmiotów gospodarczych, w szczególności podczas ich interakcji z organami władzy publicznej).

 

Oferta Kancelarii Prawnej ZKZ w zakresie obsługi administracyjnoprawnej jest bardzo szeroka i obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych każdego rodzaju i we wszystkich instancjach.

 

Prawo budowlane:

 • pozwolenia na budowę (w tym postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę)
 • legalizacja samowoli budowlanych,
 • postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Zamówienia publiczne:

 • przygotowywanie ofert w postępowaniach przetargowych,
 • składanie odwołań w postępowaniach przetargowych,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja przed Urzędem Zamówień Publicznych.

 

Prawo antymonopolowe:

 • sprawy związane z ochroną konkurencji, w tym opracowywanie wniosków koncentracyjnych,
 • reprezentowania klientów w toku postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji.

 

Prawo mediów tradycyjnych i elektronicznych:

 • prawo prasowe, w tym rejestracja tytułów prasowych,
 • sprawy związane z działalnością nadawców radiowych i telewizyjnych.

 

Prawo medyczne:

 • rejestracja podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 • przekształcenia podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

 

Prawo energetyczne:

 • postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki,
 • obsługa inwestycji związanych z uzyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych,
 • postępowania w sprawie uzyskania świadectw efektywności energetycznej.

 

Samorząd terytorialny:

 • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego,
 • zaskarżanie aktów prawa miejscowego,
 • postępowania przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.
1
Postępowania administracyjne
2
Postępowania sądowoadministracyjne
3
Administracyjne prawo gospodarcze
4
Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]