dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

NADZÓR I KONTROLA LICENCJI I ZEZWOLEŃ

Strona Główna > Obsługa sektorowa > Nadzór i kontrola licencji i zezwoleń
Licencja na wykonywanie transportu drogowego wydawana na podstawie przepisów Ustawy o transporcie drogowym zostaje udzielona wnioskodawcy maksymalnie na 50 lat. W okresie jej ważności, organ który udzielił licencji lub wydał zezwolenie na transport na potrzeby własne, jest uprawniony do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów, będących podstawą ich wydania.

Nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne, sprawuje wojewódzki inspektor transportu drogowego. Pomimo, że licencja na podstawie przepisów Ustawy o transporcie drogowym zostaje udzielona na 50 lat, to w świetle obowiązujących przepisów prawa organ udzielający licencji lub zezwolenia jest uprawniony do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą jej wydania. Uprawnienie takie wynika z art. 84 ust. 1 i 2 Ustawy o transporcie drogowym, który to przepis stanowi, że organy udzielające licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

 

Licencja udzielana jest przedsiębiorcy na określony pojazd i obszar. Licencja ta dotyczy więc zarówno określonego podmiotu (przedsiębiorcy), jak i przedmiotu (określonego pojazdu i obszaru). Są to zatem istotne elementy licencji, gdyż pozwalają na zidentyfikowanie zarówno przedsiębiorcy jak i pojazdu, na który udzielona została licencja. Skoro licencja na wykonywanie transportu drogowego jest udzielona na określony pojazd, to „dane” dotyczące tego pojazdu muszą być zawarte w treści licencji. W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca wykonujący transport drogowy zamierza wykonywać ten transport innym pojazdem niż określonym w licencji, to obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji, a taka zmiana jest dokonywana w drodze decyzji administracyjnej. Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Skutkiem naruszenia tego obowiązku jest potraktowanie przewozu jako wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji. W związku z tym organ przeprowadzający kontrolę, który stwierdził naruszenie polegające na wykonywaniu transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji, jest uprawniony do nałożenia kary pieniężnej.

 

Udzielenie licencji jest czynnością o charakterze publicznoprawnym. Uprawnienia z niej wynikające kierowane są do konkretnego, indywidualnie określonego podmiotu i przysługują one wyłącznie temu podmiotowi. Podmiot ten może z nich korzystać lub nie, ale nie ma prawa nimi rozporządzać. Z tego względu w żadnej formie, ani poprzez czynność prawną, ani poprzez czynność faktyczną, nie mogą być one przenoszone lub rozszerzane na osoby trzecie.

 

Kontrolę w zakresie przewozu drogowego oprócz Inspektorów Transportu Drogowego sprawują również Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Funkcjonariusze Policji, organów celnych i Straży Granicznej.

1
Organ kontroli w zakresie udzielonej licencji
2
Ustawowy termin kontroli licencji
3
Elementy licencji
4
Zmiany danych w licencji

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]