dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

LICENCJA A ZAŚWIADCZENIE NA PRZEWOZY

Strona Główna > Obsługa sektorowa > Licencja a zaświadczenie na przewozy
Ustawa o transporcie drogowym wskazuje na przesłanki, spełnienie których obliguje przedsiębiorcę do uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego bądź też zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalność pomocniczą w stosunku podstawowej działalności gospodarczej.

Przewóz rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony w transporcie drogowym obliguje wykonującego taki przewóz przedsiębiorcę do posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego albo do posiadania zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. W każdym przypadku wykonywania przez przedsiębiorcę przejazdu drogowego pomocniczego w stosunku do podstawowej działalności, który nie spełnia warunków umożliwiających uznanie go za przewóz na potrzeby własne, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Nie ma przy tym znaczenia, że określony podmiot nie wykonuje działalności gospodarczej w zakresie transportu. Powyższy obowiązek spoczywa bowiem również na przedsiębiorcach, którzy wykonują transport drogowy jedynie pomocniczo w stosunku do prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli transport ten nie może być uznany za transport na potrzeby własne. Przedsiębiorca musi spełniać konkretne warunki wymagane przepisami Ustawy o transporcie drogowym, aby takową licencję otrzymać. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą w przypadku krajowego transportu drogowego wydaje starosta, właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku międzynarodowego transportu drogowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Licencji udziela się osobie fizycznej jako przedsiębiorcy, jeśli spełnia on wymóg dobrej reputacji. Wymóg ten nie jest spełniony lub przestaje być spełniony w przypadku skazania osoby tę działalność wykonującej (lub zamierzającej wykonywać) za przestępstwo umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, ochronie środowiska lub warunkom pracy płacy lub innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu i za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

 

Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na okres do 5 lat.

 

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy udzielona jednemu ze wspólników spółki cywilnej może być również wykorzystywana przez drugiego wspólnika tej spółki. Ustawa o transporcie odróżnia przewozy okazjonalne od przewozów wykonywanych na podstawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Jeżeli pojazd wykonuje transport drogowy bez wymaganej licencji to w przypadku kontroli zostaje nałożona kara pieniężna.

1
Przesłanki uzyskania licencji transportowej
2
Przesłanki uzyskania zaświadczenia na przewóz
3
Organy uprawnione do wydania licencji i zaświadczeń
4
Sankcje za brak posiadania licencji lub zaświadczenia

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]