dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

KONTROLA PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Strona Główna > Obsługa sektorowa > Kontrola przewoźnika drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) to organ sprawujący kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego i prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej za przejazdy po drogach krajowych pojazdami samochodowymi w rozumieniu Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego i prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej za przejazdy po drogach krajowych pojazdami samochodowymi w rozumieniu Ustawy prawo o ruchu drogowym, sprawuje Inspekcja Transportu Drogowego. Prawa i obowiązku Inspektora jak i również kontrolowanego określa Ustawa o transporcie drogowym. W wyniku dokonywanej kontroli Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych. Podczas jednej kontroli drogowej nie można nałożyć kar o wysokości wyższej niż 15.000 zł - niezależnie od tego, kto jest stroną takiego postępowania administracyjnego (por. wyrok NSA z 29.03.2012 r. II GSK 1376/2011). Przewóz wykonywany w ramach spółki cywilnej jest jednym przewozem podlegającym na zarachowaniu łącznie na rzecz wszystkich wspólników. Nie są to więc przewozy wykonywane przez każdego ze wspólników z osobna.     

 

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kontroli, do którego kontrolowany może wnieść zastrzeżenia. Wyniki kontroli wykorzystywane są do formułowania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy, karnego lub karno-skarbowego, w sprawach o wykroczenia, przez organy Państwowej Inspekcji Pracy lub przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych. Naruszenia stwierdzone podczas przeprowadzonej kontroli umieszczane są w centralnej ewidencji naruszeń stwierdzonych na skutek dokonanej kontroli.  Kierujący oraz podmiot wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlegają karze grzywny, których wysokość określona została w Ustawie o transporcie drogowym. Za działalność przedsiębiorstwa wykonującego transport drogowy zawsze ponosi odpowiedzialność to przedsiębiorstwo i na nim spoczywa ciężar odpowiedzialności za ewentualne skutki działań osób, którymi w wykonywaniu działalności gospodarczej się posługuje i to niezależnie od charakteru stosunku prawnego łączącego przedsiębiorcę z taką osobą. Na uwagę zasługuje wyrok NSA z 22.12.2011 r. II GSK 1345/2010, w którym to wyroku Sąd stwierdził, iż rzekoma kradzież przez pracownicę będącą główną księgową w przedsiębiorstwie skarżącego tarczek tachografów, nie stanowi zdarzenia, którego skarżący nie mógł przewidzieć, a w konsekwencji nie zostaje wyłączona jego odpowiedzialność w rozumieniu przepisów Ustawy o transporcie drogowym. Odpowiedzialność przedsiębiorcy prowadzącego usługi w zakresie transportu drogowego za czyny osób wykonujących transport drogowy w jego imieniu nie jest odpowiedzialnością absolutną za cudze czyny. Istnieje możliwość zwolnienia przedsiębiorstwa z odpowiedzialności za działania osób, którymi się posługuje w wykonywaniu działalności, przy spełnieniu ustawowych przesłanek.

1
Rola Inspekcji Transportu Drogowego
2
Protokół kontroli ITD
3
Zastrzeżenia do protokołu kontroli ITD
4
Wysokość kar

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]