dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY

Strona Główna > Obsługa sektorowa > Arbitraż międzynarodowy
Arbitraż handlowy pozwala przedsiębiorcom rozstrzygać spory przez wskazanych przez siebie arbitrów, według samodzielnie wybranych zasad i procedury. Prawnicy z Kancelarii ZKZ świadczą usługi pełnomocnika strony w postępowaniu arbitrażowym. Na życzenie stron występują także w roli arbitrów.

Istota arbitrażu, zdatność arbitrażowa:

 

Postępowanie polubowne (arbitraż) to alternatywna w stosunku do sądownictwa powszechnego (państwowego) metoda rozstrzygania sporów. Sąd arbitrażowy może rozstrzygać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty (zdatność arbitrażowa).

 

Zapis na sąd polubowny, kompromis:

 

Sprawę rozstrzyga się w postępowaniu arbitrażowym za zgodą stron. Zgoda ta może zostać wyrażona przed powstaniem sporu poprzez umieszczenie zapisu na sąd polubowny w umowie między kontrahentami, bądź w umowie/statucie spółki, spółdzielni lub stowarzyszenia. Zgoda taka może zostać także wyrażona po powstaniu sporu w drodze tak zwanego kompromisu. Zapis na sąd polubowny obejmujący spory z zakresu prawa pracy może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej. Zapis na sąd polubowny określa się także mianem umowy o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego/arbitrażowego, umowy na sąd polubowny/arbitrażowy lub klauzuli arbitrażowej. Zapis powinien być sporządzony na piśmie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść (e-mail, SMS). Zasadą jest, że pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej udzielone przez przedsiębiorcę obejmuje również umocowanie do sporządzenia zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów wynikających z tej czynności prawnej.

Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny. W razie wniesienia do sądu sprawy dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, jeżeli pozwany albo uczestnik postępowania nieprocesowego podniósł zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego nie wyłącza możliwości zabezpieczenia przez sąd roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym.

 

Zasady arbitrażu, wyrok arbitrażowy, zalety arbitrażu:

 

W postępowaniu przed sądem polubownym strony powinny być traktowane równoprawnie. Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności. Dotyczy to także wyroków sądów polubownych wydanych za granicą. Wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem stanowią tytuły egzekucyjne.

Do zalet arbitrażu należą przede wszystkim:
1. poufność (w przeciwieństwie do postępowania przed sądami powszechnymi),
2. elastyczność (możliwość wyboru arbitrów, wyboru prawa właściwego będącego postawą rozstrzygnięcia, modyfikacji procedury, wyboru języka postępowania).
W niektórych przypadkach arbitraż jest tańszy i szybszy niż postępowanie przed sądem powszechnym.

 

Usługi:

 

Kancelaria ZKZ świadczy usługi zastępstwa przed sądami polubownymi, zarówno stałymi, jak i ad hoc. Dotyczy to sądów krajowych (SAKIG, LEWIATAN), jak i międzynarodowych (ICC).

Ponadto Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie poddawania sporów pod rozstrzygnięcie sądom arbitrażowym w drodze kompromisu lub zamieszczania i redagowania zapisów na sąd polubownych w umowach handlowych i umowach spółek oraz innych podmiotów.

Na życzenie stron prawnicy z Kancelarii ZKZ pełnią także funkcję arbitrów w sprawach poddanych im pod rozstrzygnięcie.

1
Sporządzanie zapisów na sąd polubowny lub kompromisów
2
Reprezentacja strony przed sądami polubownymi
3
Pełnienie funkcji arbitrów w sporach handlowych

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]