dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Strona Główna > Obsługa firm > Prawo upadłościowe
Profesjonalnie przeprowadzone postępowanie upadłościowe lub naprawcze pozwala nie tylko na zachowanie ciągłości istnienia przedsiębiorstwa, którego płynność finansowa została z różnych powodów zachwiana, ale także jest gwarancją ochrony słusznych interesów wierzycieli. Kluczem do sukcesu jest - obok znajomości przepisów prawa upadłościowego i naprawczego - dobra znajomość praktyki postępowań tego typu.

Podstawową przesłanką, której wystąpienie obliguje przedsiębiorcę do złożenia w sądzie wniosku o upadłość jest niewypłacalność. Zgodnie z przepisami ustawy, dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Wniosek mogą zgłosić również: 1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki; 2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami; 3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski; w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; 5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów; 6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; 7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy.

 

Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.

 

Przedsiębiorca, który odczuwa zagrożenie niewypłacalnością może wszcząć postępowanie naprawcze, podczas którego, pod nadzorem sądowym, korzysta z ochrony przed wierzycielami. Celem postępowania naprawczego jest przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku.

 

Upadłość konsumencka to stosunkowo nowa w polskim prawie instytucja, wprowadzona w roku 2009 na mocy znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z przepisami może zostać ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli jej niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niej okoliczności.

 

Oferta Kancelarii Prawnej ZKZ w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje:

  • przygotowywanie wniosków o upadłość,
  • zgłaszanie wierzytelności,
  • przygotowywanie propozycji układowych,
  • kontakt z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem,
  • kontrolę prawidłowości działań syndyka, w tym poprawności planu likwidacyjnego,
  • doradztwo w międzynarodowych (transgranicznych) postępowaniach upadłościowych,
  • doradztwo prewencyjne dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w tym opracowywanie planów restrukturyzacji zadłużenia,
  • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej.
1
Działania prewencyjne
2
Upadłość likwidacyjna
3
Upadłość z możliwością zawarcia układu
4
Dochodzenie roszczeń przez wierzycieli
5
Postępowanie naprawcze
6
Upadłość konsumencka

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]