dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

Strona Główna > Obsługa firm > Prawo ubezpieczeniowe
Prawo ubezpieczeniowe to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin prawa cywilnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obserwowana w polskim prawie tendencja do poszerzania zakresu ubezpieczeń obowiązkowych oraz wzrost popularności ubezpieczeń dobrowolnych (w tym od ryzyk nietypowych).

Prawem ubezpieczeniowym nazywa się ogół norm prawnych regulujących prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych, a także organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń oraz instytucji regulujących rynek usług ubezpieczeniowych.

 

Do podstawowych aktów prawnych składających się na prawo ubezpieczeniowe w Polsce zaliczyć należy, obok Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych i  ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

 

Zgodnie z kodeksem cywilnym, poprzez umowę ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązuje się , w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 1) przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku; 2) przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

 

W myśl przepisów prawa, oraz zgodnie z powszechną praktyką, ubezpieczenia dzielą się na dwa główne rodzaje: ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.


Dzięki dużemu doświadczeniu w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego, Kancelaria Prawna ZKZ może zaoferować swoim klientom szeroką gamę usług,  na którą składa się:

  • doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeń,
  • doradztwo podmiotom objętym obowiązkiem zawarcia  umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • konstruowanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń,
  • kompleksowe prowadzenie spraw odszkodowawczych na etapie przedprocesowym i procesowym (w tym reprezentacja przed sądami wszystkich instancji),
  • dochedzenie odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy zdarzenia powodującego szkodę,
  • sporządzanie skarg na działalność ubezpieczycieli do Rzecznika Ubezpieczonych oraz Komisji Nadzoru Finansowego,
  • doradztwo podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową,
  • doradztwo podmiotom prowadzącym działalność agencyjną na rzecz ubezpieczycieli.
1
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń gospodarczych
2
Opiniowanie umów ubezpieczenia
3
Dochodzenie odszkodowań z polis ubezpieczeniowych

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]